224 Špoljarić ; Krpeljević

OSTAVŠTINA RUDOLFA FRANJINA MAGJERA U GRADSKOJ I SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI OSIJEK
Rudolf Franjin Magjer legacy at the City and university library Osijek

~~~

Marijana Špoljarić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
mspoljaric@gskos.hr

Ljiljana Krpeljević
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
kljilja@gskos.hr

~~~

Sažetak

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek unutar fonda Zavičajne zbirke posjeduje nekoliko privatnih knjižnica poznatih Osječana: legat Vjekoslava i Matilde Hengl, Viktora D. Sonnenfelda, Miroslava Pollaka, Rudolfa Franjina Magjera, Pavla Rakoša, Danice i Ante Pinterović, Huge Gottschalka i dr. U radu se daje pregled legata Rudolfa Franjina Magjera s ciljem upoznavanja javnosti s djelovanjem Rudolfa F. Magjera, osječkoga književnika, učitelja, pedagoga, novinara, kao važnoga dijela književne i kulturne povijesti Osijeka i Slavonije. Legat je svojim sastavom raznovrsan (sastoji se od Magjerovih književnih djela, neobjavljene autobiografije, neobjavljene studije o njemu, mnoštva fotografija s raznih proslava Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku, originalnih grafika-crteža, naslovnica knjiga, portreta, ex librisa, povelja, dopisnica) te je upravo zato zanimljiv korisnicima. Legat je tako svjedok djelovanja osječke kulturne scene na početku 20. stoljeća, književnika, slikara, glazbenika, učitelja. Vrijedan je izvor za proučavanje književnog i kulturnog stvaralaštva u Osijeku i Slavoniji u ono doba. Projektom digitalizacije književne baštine Rudolfa Franjina Magjera stavilo bi ga se u kulturno-povijesni i književni kontekst, s ciljem predstavljanja dijela Zavičajne zbirke, osiguranje njihova korištenja putem interneta te uključivanje digitalnih reprodukcija kulturno-povijesne baštine u obrazovne procese.

Ključne riječi: legat, književna baština, zavičajna zbirka, književna i kulturna povijest Osijeka

~~~

Summary

City and university library Osijek has within its memorial book collection a few private libraries of its renowned citizens; legacy collection from Vjekoslav and Matilda Hengl, Viktor D. Sonnenfeld, Miroslav Pollak, Rudolf Franjin Magjer, Pavle Rakoš, Danica and Ante Pinterović, Hugo Gottschalk and others. In this paper an overview of  Rudolf Franjin Magjer legacy will be presented with the intention of familiarizing the public with the activities of Rudolf F. Magjer, writer, teacher, educator, news writer, as an important part of Osijek and Slavonia literary and cultural history. This legacy is in its composition very diverse (it is composed from Magjers literary works, unpublished autobiography, unpublished study of his work, numerous photographs from different celebrations of Croatian writers and artist club in Osijek, original drawings, cover sheets, portraits, ex libris, charters, postcards) and because of that is interesting for library users. Legacy is a witness of Osijek cultural scene, writers, musicians, painters and teachers activities at the begging of 20th century. It is a valuable source for study of literary and cultural creation in Osijek and Slavonia at that time. Digitalization project of literary legacy of Rudolf Franjin Magjer would put him in cultural, historical and literary context, with the goal of representing a part of memorial book collection, securing its use over internet and including digital reproduction of cultural and historical legacy in educational processes.

Key words: legacy, literary heritage, local collection, literary and cultural history of Osijek

~~~

UDK / UDC 025.24 (497.5 Osijek)
Stručni rad / Professional paper
Primljeno / Received: 17.04.2013.

~~~

Broj bibliografske jedinice u predmetnom kazalu i kazalu autora: 224

~~~

Puni tekst:

Špoljarić, Marijana ; Krpeljević, Ljiljana. Ostavština Rudolfa Franjina Magjera u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek.// Knjižničarstvo 17, 2(2013), str. 19-35.