Smjernice za autore

Način predaje rada

Rad se predaje u elektroničkoj inačici putem e-maila knjiznicarstvo.urednistvo@gmail.com. U iznimnim slučajevima, uredništvo može zatražiti rukopis u ispisu. Autori će biti obaviješteni o prihvatljivosti rada u najkraćem mogućem roku. Uredništvo zadržava diskrecijsko pravo odbijanja rada bez daljnjih objašnjenja. Uredništvo časopisa na raspolaganju je za sve daljnje informacije

Kategorije rada

Kvaliteta tekstova te stručna i znanstvena izvrsnost osigurani su sustavom dvostruke anonimnosti recenzentskog postupka. Ovisno o prilikama recenzenti mogu biti i inozemni.

Kategoriju rada predlažu recenzenti, a konačnu odluku donosi Uredništvo.

Opseg i oblikovanje

Opseg rada treba biti  jedan autorski arak (do 28.800 slovnih znakova). U iznimnim slučajevima, uredništvo može prihvatiti i duže radove.

Rad mora biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12 točaka, proreda 1.5, obostranog poravnanja. Naslove i podnaslove treba istaknuti podebljanjem; rad ni na koji drugi način ne treba oblikovati. Stranice je potrebno brojčano označiti.

Na samom početku rada potrebno je navesti naslov na hrvatskom i engleskom jeziku, ime i prezime autora, adresu elektroničke pošte autora, ustanovu zaposlenja i zvanje/položaj autora.

Uredništvo prima radove na hrvatskom i engleskom jeziku.

Autor uz tekst dostavlja sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (oko 200 riječi) te ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Vrste izvora, odnosno bibliografija navode se na kraju rada, a bilješke i navodi na dnu stranice.

Ilustracije (uključujući fotografije, karte, tablice, grafikone i sl.) predaju se odvojeno, u izvorniku ili elektroničkoj inačici (JPG, TIFF) zadovoljavajuće rezolucije. U tekstu rada označuje se mjesto za ilustraciju. Uredništvo ne prima fotokopije izvornika. Autori uredništvu moraju dostaviti pismenu izjavu o pravu objavljivanja ilustracija.

Vrste izvora

Bilješke, navodi **


* Podjela znastvenih i stručnih radova preuzeta je iz Zelenika, Ratko. Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Rijeka : Ekonomski fakultet u Rijeci, 2011.

** Način navođenja djelomično preuzet sa stranica Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku http://web.ffos.hr/infoznanosti/?id=88